Download Omorganisation av forskningsbibliotekens gemensamma

7178

Yttrande över promemorian Personuppgiftsbehandling i

Yttrande över promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Dnr SU FV-1.1.3-2223-18 Stockholms universitet har genom remiss den 12 juni 2018 anmodats att inkomma med yttrande över rubricerad promemoria vilken innehåller förslag på kompletterande bestämmelser för att möjliggöra forskningsbibliotekens fortsatta verksamhet i ljuset av Dataskyddsförordningen. Remiss över Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Malmö universitet har getts möjlighet att yttra sig kring promemoria Komm2017/01529/U 2016:04, Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet och vill anföra följande yttrande. Vi finner förslaget väl genomtänkt och i grunden bra men vill peka på tre PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I FORSKNINGSBIBLIOTEKENS VERKSAMHET Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Utbildningsdepartementet, Forskningspolitiska enhet har genom remiss U2018/02662/F, daterad 2018-06-12, gett bland andra Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Forskningsdatautredningen (2016:04) har haft i uppdrag att utreda bl.a. de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling i Kungliga bibliotekets och i övriga forskningsbiblioteks verksamhet med anledning av ”Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet”, ert Dnr U2018/02662/F Linköpings universitet har fått ovan nämnda utredning för synpunkter.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

  1. Urban flats pasco wa
  2. Vårdcentralen ljungby sländan

Det beror till exempel på uppkomsten av nya produkter, tjänster, nya- eller förändrade lagkrav eller reviderade arbetsrutiner och/eller organisationsförändringar. Promemoria: Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (pdf 1 MB) I promemorian föreslår utredaren en rad ändringar i befintliga författningar som rör forskningsbibliotekens, det vill säga Kungliga bibliotekets, högskolebibliotekens och de privatfinansierade forskningsbibliotekens, arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Utredningens uppdrag Regeringen beslutade den 7 juli 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att med anledning av EU:s dataskyddsförordning1 föreslå en kompletterande reglering med syftet att möjliggöra en ändamålsenlig Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån inspektionens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Med anledning av att promemorian tar upp många områden inom bibliotekens Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (delredovisning enligt dir. 2017:29 och 2017:87) Ladda ner dokument Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekets verksamhet (pdf, 541.4 kB) Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet U2018/02662/F Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (U2018/02662/F). Sammanfattning ISOF uppskattar utredningens genomgång av vilken reglering som behövs, utöver dataskyddsförordningen, för att personuppgifter ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt i forskningsbibliotekens verksamhet, samtidigt som den forskningsbibliotekens verksamhet.

en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

2017:29 och 2017:87) Ladda ner dokument Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekets verksamhet … Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (U2018/02662/F). Sammanfattning ISOF uppskattar utredningens genomgång av vilken reglering som behövs, utöver dataskyddsförordningen, för att personuppgifter ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt i forskningsbibliotekens verksamhet, samtidigt som den Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet U2018/02662/F Remiss av promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Diarienummer: U2018/02662/F Publicerad 13 juni 2018 Här kan du ta del av svaren från de instanser som regeringen har remitterat Promemorian: Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet till. forskningsbibliotekens verksamhet. Fakultetsstyrelsen instämmer i de flesta av utredningens bedömningar och välkomnar att den bidrar till att klargöra hur forskningsbiblioteken ska agera i förhållande till dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Promemorian Personuppgiftsbehandling i

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet

Lund University.

"Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet" (IJ2018/02662/F). Forskningsdatautredningen har haft i uppdrag att utreda bl.a. de rättsliga förutsättningarna för personuppgiftsbehandling i Kungliga bibliotekets och i övriga forskningsbiblioteks verksamhet med anledning av EU:s dataskyddsförordning. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som gäller för viss personuppgiftsbehandling. Inom hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om personuppgiftsbehandling och journalföring i till exempel patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området. Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet (dnr U2018/02662/F) Kungl.
Eekonomi visma logga in

▫ Promemoria – Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. ▫ Kvar att  Remiss Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet dnr U2018/02662/F. Ärende: KF2018/VO1/27 Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet, U2017/04465/F. 13 juni 2018 · Departementsserien och promemorior,  personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet nyligen skickats på remiss.

KB har lämnat remissvar. Utredningen har slutligen  Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. (Komm2017/01529/U 2016:04, bilaga 5). Utredningen har överlämnat  samhället (SOU 2018:57) · Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi · Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet.
Resultat diskussion uppsats

agentive subject
olofstrom kraft
k on manga
anteckningsbok a5
iws koulutus 2021
gratis mall för inbördes testamente
hvad betyder didaktik

YTTRANDE U2018/02662/F Regeringskansliet

SOU 2018:36 Rätt att forska Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. Delredovisning Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning i våra skolverksamheter vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som skola. Vi har därmed ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.


Sik.se institutet för livsmedel och bioteknik
arbetsträning på samhall

och utbildningsnämndens arbetsutskott för kultur, fritid, turism

Delredovisning Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med inskrivning i våra skolverksamheter vilar på laglig grund, därför att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som skola.